0
Inschrijving nieuwe zwemmers

Wij beschermen uw privacy

PRIVACY VERKLARING VAN ZOLA VZW


ZOLA vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de bescherming van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ZOLA vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
onze verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ZOLA VZW
Markiezenhof 32
2170 Merksem
info@zolaswim.be

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door ZOLA VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden :

 

Ledenadministratie: De club registreert de persoonsgegevens van de leden. Ze heeft de gegevens nodig om hen te verzekeren, hun aanwezigheid te noteren, hen in te schrijven voor (zwem) activiteiten en wedstrijden, het bekomen van subsidies….Kortom alle taken uit te voeren die van de club verwacht worden ter ondersteuning van haar leden.

Grondslag: contractuele grondslag en wettelijke verplichting

 

Boekhouding: De club heeft de persoonsgegevens ook nodig om haar eigen boekhouding te voeren, na te gaan of de lidgelden zijn betaald, hoeveel er betaald is aan de vrijwilligers, evenementen, wedstrijden…

Grondslag: contractuele grondslag, wettelijke verplichting

 

Communicatie met de leden: de persoonsgegevens worden door ZOLA gebruikt om met haar leden te communiceren over de clubactiviteiten, de werking van de club, de wedstrijden waaraan de club deelneemt, de nieuwsbrieven, de reglementen, beslissingen van de raad van bestuur ed..

Grondslag: gerechtvaardigd belang en expliciete toestemming indien het gevoelige informatie betreft

 

Opvolging/ zwemmers: Persoonsgegevens worden ook verwerkt en met anderen gedeeld om over de overgangen van de zwemmers in zwemschool te kunnen beslissen en om de prestaties van de competitiezwemmers te kunnen opvolgen en zo ook de juiste trainingen te geven. Op deze wijze worden ook de aanwezigheden van de zwemmers opgevolgd. De persoonsgegevens van zwemmers, lesgevers, trainers en ook van de werkende leden worden ook gedeeld en verwerkt naar aanleiding van de interne vergaderingen waarop de aanwezigheid en het functioneren van zwemmers of andere leden geëvalueerd.

Grondslag: uitvoering contractuele verplichting, expliciete toestemming als het gevoelige gegevens betreft

 

Sociale media: ZOLA maakt foto’s en ander beeldmateriaal van haar leden terwijl ze aanwezig zijn op evenementen, wedstrijden, trainingen, lessen…. Deze kunnen gedeeld worden op sociale media.

Grondslag: expliciete toestemming

 

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij volgende gegevens:

Identificatiegegevens: naam, adres, nationaliteit, rijksregisternummer, geboortedatum
Contactgegevens: telefoonnummers, e-mail, Whatsapp, Messenger, Instagram
Medische gegevens: in zoverre relevant voor de wijze waarop de zwemmer kan / mag trainen /les krijgen en/of met hem of haar kan of moet gecommuniceerd worden, ziekenfonds
Financiële data: bankrekeningnummer, VT -statuut,
Foto’s, video’s
Prestaties van zwemmers op wedstrijden
Prestaties van zwemmers op trainingen


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
de webhoster, cookies en gebruik het contactformulier
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
facturatie – boekhoudpakket in de Cloud
Inschrijven voor (paco)wedstrijden en andere evenementen
Het registreren van het lid bij VZF voor de verzekering en de verdere ondersteuning
Het uploaden van prestaties van competitiezwemmers in softwareprogramma’s in de Cloud zoals Assist, Swimranking en Meetmanager en Teammanager
De persoonsgegevens worden intern gedeeld via Google Drive en Dropbox.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij de bevestiging voorligt dat er voldoende garanties voor veiligheid en bescherming van de privacy.

 

Bewaartermijn

ZOLA VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens van ex- leden worden maximaal 10 jaar na het einde van de samenwerking bijgehouden.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens ZOLA VZW van uw gegevens kennis kunnen ne- men, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

 

Wijziging privacy statement

ZOLA VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Inschrijving nieuwe zwemmers

Algemene persoonsgegevens 

Inschrijving nieuwe zwemmers
Inschrijving nieuwe zwemmers

Contactgegevens

Extra contactgegevens

Privacy (toestemming gebruik gegevens)

Inschrijving nieuwe zwemmers

Engagement

Algemene opmerkingen

Inschrijving nieuwe zwemmers

De inschrijving is volledig

Verzend de inschrijving door op het onderstaande knopje te drukken, dan nemen we binnenkort contact op om de inschrijving te bevestigen en meer informatie door te geven.

 

Alvast bedankt! 

 

Het ZOLA-team