0
LIDMAATSCHAP FAMILIEABONNEMENT

IEDER LID VAN DE FAMILIE MOET ZICH HIER AFZONDERLIJK INSCHRIJVEN

Dit abonnement omvat:

  • persoonlijke correspondentie en op de hoogte van de laatste nieuwtjes
  • training voor een gans jaar
  • gebruik clubmateriaal
  • deelname diverse activiteiten
  • gebruik van de pedalo's
  • mogelijkheid deelname competitie kajakpolo (mits betaling licentie)
  • verzekerd tijdens alle activiteiten
  • Gratis een UV-shirt en dit enkel bij de eerste keer dat je lid wordt van de club
0
LIDMAATSCHAP FAMILIEABONNEMENT

Gelieve onderaan het reglement aan te vinken indien je akkoort gaat met dit reglement.

Reglement van inwendige orde dd. 02/02/2016

VZW Kanoclub De Paddel
Groenestraat 49
8900 Ieper
Ondernemingsnummer: 0454.585.055
Versie goedgekeurd door het bestuur op 02/02/2016


Algemeen
Art. 1 Elk lid wordt geacht voldoende op de hoogte te zijn van dit reglement en is er toe gebonden dit reglement na te leven.
Art.2 Elke inbreuk op het reglement kan aanleiding geven tot sancties uitgaande van het bestuur. Deze sancties kunnen gaan van berisping, opheffing van alle voordelen of rechten binnen de club, tot en met uitsluiting. Een lid dat uitgesloten is, kan zijn lidgeld niet terugvorderen.
Art. 3 Het is verboden te roken, drugs en eigen sterke dranken te gebruiken op de terreinen van WSC Dikkebus.
Art. 4 Ieder lid gedraagt zich hoffelijk tegenover het bestuur en andere leden van de club, ook tegenover vissers en andere personen op en rond het water.
Art. 5 Het is verboden te zwemmen.
Art. 6 Voornaamheid, correcte houding, matigheid en keurige kledij moeten in alle omstandigheden een vaste regel zijn.
Art. 7 Elke toezichter is verantwoordelijk voor de tucht en de orde. Bevelen en richtlijnen door verantwoordelijken gegeven dienen stipt opgevolgd te worden.
Art. 8 Elk clublid is burgerlijk aansprakelijk tegenover derden en kan in geen geval de clubleiding verantwoordelijk stellen.
Art. 9 De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 10 De club is niet aansprakelijk voor mogelijke diefstal of beschadiging van materialen die
door de leden opgeborgen worden in de clubloods.
Art. 11 Alle schade aangebracht aan materiaal, zal door de veroorzaker vergoed worden als deze
met opzet is aangebracht.

Infrastructuur
Art. 12 Er is een aparte kleedkamer en douche voor mannen (jongens) en vrouwen (meisjes). Gemengd omkleden is ten strengste verboden. 
Art. 13 De kleedkamers, douches en andere sportlokalen moeten door elk lid netjes gehouden worden. Het douchen moet zo vlug mogelijk gebeuren en na het douchen moeten de douches en kleedkamers opgeruimd worden.
Art. 14 Elk clublid is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte eigendommen van de club. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn persoon bij gebruik van deze. Na afspraak met het bestuur kunnen de leden hun boten en peddels in het clubhuis bewaren op een aangewezen plaats.
Art. 15 De leden zijn verplicht het milieu te respecteren en alle afval van allerlei aard in de voorziene vuilnisbakken of –zakken te deponeren.
Art. 16 Het omkleden dient steeds te gebeuren in de daartoe voorziene lokalen.
Art. 17 De installaties zijn in principe slechts toegankelijk voor de leden van de club, of deelnemers aan een sportactiviteit, georganiseerd door de club. Alle nietbovengenoemde die gebruik maken van deze installaties, doen dit op eigen verantwoordelijkheid, met alle gevolgen vandien.

Boten en vaarmateriaal
Art. 18 Wie materiaal gebruikt dient dit in te schrijven in het clubregister. Ieder schadegeval moet gemeld worden aan het bestuur.
Art. 19 Na gebruik moeten boot en peddel gereinigd en gedroogd worden. De gebruikte voorwerpen dienen te worden opgeborgen bij de overeenkomstige nummers of hun voorziene plaats.
Art. 20 Het gebruik van de boten wordt geregeld door het bestuur, de sportverantwoordelijke of de materiaalmeester.
Art. 21 Schade aan boten moet deskundig worden hersteld.
Art. 22 Alle schade wordt direct gemeld aan de materiaalmeester.
Art. 23 De leden mogen enkel dat materiaal gebruiken dat hun persoonlijk eigendom is of dat hen door het bestuur en de materiaalmeester werd toegewezen.

Training en werking
Art. 24 Elke training wordt te baat genomen om te varen en zijn conditie te verbeteren.
Art. 25 Elke training begint stipt op het gestelde uur. De trainingen gebeuren binnen de vastgestelde openingsuren of na afspraak met de het bestuur.
Art. 26 Het aanleren van nieuwe kajaktechnieken gebeurt onder leiding van de trainer of sportverantwoordelijke. 
Art. 27 Iedere vaarder zal de training op tijd beëindigen zodat het clubhuis op het gestelde uur
kan gesloten worden.
Art. 28 De verantwoordelijke toezichter of trainer is bij het vaststellen van een inbreuk verplicht dit te melden aan het bestuur.
Art. 29 Openingsuren worden kenbaar gemaakt aan de ingang van het clublokaal.
Art. 30 Voor de volgende activiteiten dient toelating van het bestuur te worden verkregen: - manifestaties die niet met kano of kajak te maken hebben
- training buiten de cluburen
- verplaatsing naar andere clubs of plaatsen met clubmateriaal
- deelname aan manifestaties onder de naam van de club
- het uitnodigen van niet-leden voor initiatie

Vaargedrag
Art. 32 Elk lid zal schikken naar de geldende politiereglementen, daar waar ze gelden.
Art. 33 Alle leden zijn verplicht in de mate van hun mogelijkheden tussen te komen daar waar mensen te water in nood verkeren.
Art. 34 De leden zijn ertoe gehouden de rust op de oefenterreinen evenals langs de waterkant te eerbiedigen en alle overdreven lawaai te vermijden.
Art. 35 Elk lid wordt geacht de vaarreglementen te kennen en ten allen tijde toe te passen. Voornamelijk zijn in acht te nemen:
- Het vermijden van aanvaringen
- Het eerlijk varen tegenover zeilers, kajakkers, duiker, surfers en andere watersporters
- De eerbied voor de voorrangsregel
- Eerbied ten opzichte van dieren en vegetatie
- Het vermijden van contact met vismateriaal op het water

Lidmaatschap en bijdragen
Art. 36 De aanvraag tot het lidmaatschap dient gesteld op de daartoe voorziene inschrijvingsformulieren. De clubbijdrage dient onmiddellijk betaald te worden. Alle
leden dienen bij eerste inschrijving een medische fiche in te dienen. Competitievaarders moeten dit jaar ieder jaar opnieuw doen. Het niet betalen van het lidgeld wordt aanzien als “ontslagnemend”. Alle persoonlijke eigendommen moeten dan uiterlijk tegen juli van
het lopend jaar uit het clubhuis verwijderd worden. Daarna worden ze automatisch eigendom van de club. 
Art. 37 Kandidaat-leden die minderjarig zijn moeten door hun ouders of voogd ingeschreven worden.
Art. 38 De voorwaarden waaraan dient voldaan te worden voor varende leden zijn de volgende:
- minimum 50 meter kunnen zwemmen of een erkend zwembrevet hebben.
- bereid zijn zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek.
- na twee maanden proeftijd, zijn bekwaamheid bewijzen door deel te nemen aan proeven, opgelegd door de club.
Art. 39 De bijdragen worden jaarlijks door het bestuur vastgelegd en kunnen ten gepaste tijde gewijzigd worden. De prijzen van de inschrijvingen staan vermeld op de website. Art. 40 De bijdrage dient betaald te worden via overschrijving bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar of bij aansluiting bij de club. Zonder betaling van de bijdrage kan niet worden deelgenomen aan activiteiten, met uitzondering van maximaal 3 initiatiesessies.
Art. 41 Leden moeten bij inschrijving aan de club alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om alle wettelijke, verplichte of reglementaire formaliteiten te vervullen. Bovendien moet elke wijziging van deze gegevens zonder verwijl aan het secretariaat van de club worden medegedeeld. Bij het verstrekken van deze gegevens geeft het lid de toestemming aan het secretariaat van de club deze gegevens te verwerken waar nodig.

Organisatie
Art. 42 De kanoclub ‘De Paddel’ is een feitelijke vereniging met als doel het promoten van de kanosport in al zijn aspecten. De officiële clubnaam die voor briefwisseling en contacten met derden gebruikt moet worden, is ‘De Paddel’. De clubkleuren bestaan uit rood voor het embleem en de combinatie van wit en blauw voor de clubnaam en achtergrondkleur.
Art. 43 Ieder clublid zal er zorg voor dragen dat de clubkleuren en de clubnaam gerespecteerd worden. Het gebruiken van de clubnaam en de clubkleuren zonder toelating kan sancties tot gevolg hebben.
Art. 44 Aan het clubembleem en aan de clubnaam kunnen geen wijzigingen aangebracht worden zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering waarbij minstens een tweederde meerderheid van de vergadering vereist is.
Art. 45 Het clubbestuur bestaat uit minstens volgende leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en kan aangevuld worden met andere bestuursleden. Het bestuur moet ieder jaar voor minimum 2 bestuursleden herverkozen worden door de algemene ledenvergadering. De functies die voor herverkiezing in aanmerking komen zullen kenbaar gemaakt worden minstens veertien dagen voor de algemene vergadering. Voor elke stemming die op gelijk welke wijze betrekking heeft op het samenstellen of kiezen van het bestuur wordt de stem van de oprichtende leden, geacht twintig stemmen te vertegenwoordigen.
Art. 46 Ieder jaar wordt in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering gehouden waarin elk functievoerend bestuurslid zijn jaarverslag naar voor brengt en de leden hun op- en aanmerkingen kunnen kenbaar maken tegenover de algemene vergadering.
Art. 47 Het bestuur zal zijn werking vastleggen in zijn vergaderingen die minstens één maal om de maand plaatsvinden.
Art. 48 Enkel clubleden die ouder zijn dan 16 jaar en die volledig in orde zijn met het reglement hebben stemrecht op de algemene vergadering. Tijdens stemmingen in de algemene vergadering en de bestuursvergadering zal bij gelijk stemmenaantal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Art. 49 Wijzigingen aan het reglement van inwendige orde zijn enkel mogelijk door de algemene vergadering door een gewone meerderheid. D.w.z. de helft plus één van de aanwezige leden. De wijzigingen worden eerst besproken in de bestuursvergadering. Voor wijzigingen van statuten i.v.m. de wijze van stemmen, de bevoegdheden en de samenstelling van het bestuur wordt de stem van een oprichtend lid, geacht twintig
stemmen te vertegenwoordigen.
Art. 50 De oprichtende leden zijn: de heren Willy Vandeputte, Serge Vandeputte en Maarten
Merlevede.
Art. 51 Het bestuur oefent alle bevoegdheden uit met betrekking tot de algemene gang van zaken wat betreft de normale sportactiviteiten van de club, organisaties naar buiten uit, alle materiaal van de club en het materiaal dat aan de club toevertrouwd is, infrastructuur, financiën en de aanwending ervan, sponsoring en contacten met derden voor aangelegenheden die de club aanbelangen.
Art. 52 Het bestuur behoudt zich het recht om het reglement ten allen tijde zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
Art. 53 Bij wijziging van het reglement vervallen alle eerder gedateerde versies van het reglement.

0
LIDMAATSCHAP FAMILIEABONNEMENT
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.