0
Nieuw lid inschrijven
Vul dit forumilier in om lid te worden van Amfibie

Aansluiten bij duikschool amfibie of initiatie duik

Heb je ooit al een duikbrevet behaald in binnen- of buitenland en ben je op zoek naar een toffe club waar je je sport kan beoefenen met een professionele omkadering?

Dan ben je bij amfibie aan juiste adres! 


Afhankelijk van het brevet dat je al hebt kunnen wij samen met NELOS bekijken met welk niveau jouw brevet in het CMAS-brevettensysteem overeenkomt.

Je kan je brevet dan laten inschalen of je kan met ons meeduiken met je huidige brevet en het volgende CMAS-brevet bij ons behalen.

 

Na aanmelding krijg je van ons een factuur met het correcte bedrag, het kan zijn dat je nog recht hebt op de famillie korting.

 

Per extra aangesloten gezinslid krijg je immers nog 15 euro korting.

 

Duiken
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)
Zwemmen
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)
Erelid
Selecteer
Geselecteerd
geselecteerd (aanpassen)

 

Opgelet: U hoeft dit nog niet te betalen !


Je krijgt nu te zien wat de kostprijs is als U lid zou worden.

 

U krijgt pas een factuur nadat u genoten hebt van je 2 gratis initiaties !

 

Hierbij het overzicht van de op dat moment te betalen kosten:

0
Nieuw lid inschrijven

Goedkeuring materiaal reglement

Artikel 1

Het clubmateriaal is gratis ter beschikking van alle duikende leden van Duikschool Amfibie vzw.

Alle duikende leden die lidgeld voor het lopende jaar betaald hebben, kunnen materiaal ontlenen van de club. Nieuwe leden en kandidaten 1*-duikers krijgen voorrang voor het ontlenen van materiaal indien er onvoldoende materiaal ter beschikking is.

Ook voor de jeugd hebben wij materiaal in voorraad. Omdat kinderen regelmatig een groter maat pak of jacket nodig hebben is het handig om dit via de duikschool te lenen.

Het gebruik van clubmateriaal is enkel toegestaan onder begeleiding van een lid van het duikonderricht van duikschool Amfibie. Voor andere activiteiten kan dit uitsluitend mits uitdrukkelijke toestemming van de materiaalverantwoordelijke. Het materiaal mag met andere woorden ook niet gebruikt worden om privé op vakantie te gaan.

Het clubmateriaal kan enkel verstrekt worden indien voorradig.

Artikel 2

De Raad van Bestuur duidt onder haar leden “Uitleners” aan. Enkel zij zijn gemachtigd om materiaal aan leden (de Ontlener) uit te lenen. Er mag geen materiaal door andere leden van de club uitgeleend worden (vb vullers).

De uitleners op dit moment zijn: Lieve Bluekens, Paul Gevers, Bart Van Dooren, Luc Cools en  Luc Meuwes.
Binnen de Raad van bestuur zijn er bestuurders die mee het uitlenen van materiaal mee opvolgen.

Artikel 3

Bij uitlening wordt opgeschreven welke materialen de ontlener meeneemt. Dit uitleenformulier wordt in tweevoud opgemaakt (één voor de club en één voor de uitlener) en door zowel de Uitlener als de Ontlener ondertekend.
Dit uitleenformulier is de basis om de juiste materialen terug af te geven aan de club / de uitleners. Er wordt met de Uitleners een realistische datum afgesproken waarbij het materiaal wordt teruggebracht. Deze datum mag echter de periode van 2 maanden niet overschrijden. Het geleende materiaal dient steeds in zuivere staat en zonder gebreken teruggegeven te worden
De ontlener is zelf verantwoordelijk voor het afhalen en het tijdig terugbrengen van het materiaal.

Indien dit om welke reden dan ook niet lukt, wordt dit gemeld bij de Uitleners.

Voor de jeugd kan deze periode wel aangepast worden in overleg.
De club mag op eender welk moment aan de ontlener vragen om het materiaal terug te brengen naar de club.


Artikel 4

De ontlener komt het materiaal persoonlijk afhalen in het clublokaal. Materiaal wordt niet meegenomen door iemand van het duikonderricht, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van een Uitlener.


Artikel 5

Onderverhuren van clubmateriaal wordt onder geen enkel beding toegestaan.

Artikel 6

Elke uitleenfles is voorzien van twee stoppen, één in elke kraan. Deze stoppen dienen beide aanwezig te zijn bij het binnenbrengen van de uitleenflessen. Bij ontbreken van de stoppen, boete van €10/ontbrekende stop. Als de stop ontbreekt bij het ontvangen van de uitleenfles, dit laten noteren door de Ontlener.
Ter verduidelijking: clubflessen worden uitgeleend door de Uitleners, niet door de vullers.

Artikel 7

Het vullen van privé flessen kan enkel gebeuren op de gewone vuldagen volgens de afgesproken uren. Er hangt een vulkalender in het clublokaal. Voor de regels van het vullen van privé flessen verwijzen we hierbij door naar het vulreglement.

De gevulde privé flessen moeten dezelfde dag nog meegenomen worden.

De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van privé materiaal. De privé flessen moeten duidelijk herkenbaar zijn.

Flessen met gebreken of vervallen keuringsdatum worden niet gevuld. De keuringsdatum moet volgens de belgische normen in orde zijn.

Artikel 8

Indien dezelfde persoon steeds te laat is met het binnenbrengen van het materiaal dan zal deze persoon niets meer kunnen ontlenen. Dit zal door de Raad van bestuur beoordeelt en beslist worden.

Artikel 9

Om clubmateriaal te kunnen, ontlenen moet de gebruiker het materiaalreglement ondertekenen.
De handtekening dient voorafgegaan worden door de vermelding gelezen en goedgekeurd of door de aanvaarding via het inschrijvingsformulier.

Artikel 10

Indien materiaal door om het even welke reden niet beschikbaar is kan duikschool Amfibie niet aansprakelijk gesteld worden en kan er door de leden geen schadevergoeding geëist worden.

Artikel 11

Duikschool Amfibie vzw beschikt over twee lokalen voor het opbergen van materiaal. Het vullokaal met compressor enerzijds en een berging met het andere uitleenmateriaal en clubmateriaal anderzijds.

Artikel 12

Het vullokaal is enkel toegankelijk voor het bestuur,de vullers en de Ontleners. In de berging is enkel het bestuur of de Ontlener toegelaten. Er zal dan ook geen sleutel gegeven worden tenzij met toestemming van een bestuurslid.

Artikel 13

In alle lokalen van de duikschool geldt er een algemeen rookverbod.

Artikel 14

Schade en/of defecten dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de Ontlener. Schade en/of defecten aan zwembadmateriaal worden gemeld bij de zwembadverantwoordelijke.

Artikel 15

De club voorziet keuring van de clubflessen en regelmatig onderhoud van het andere materiaal

0
Nieuw lid inschrijven

Goedkeuring club reglement

Gelieve dit reglement aandachtig te lezen, onderaan moet u aangeven dat u akkoord bent.

ARTIKEL 1:

De leden van de "Duikschool Amfibie" zijn op grond van artikel 5 van de statuten gehouden de in het reglement van
inwendige orde opgenomen rechten en verplichtingen na te leven.

ARTIKEL 2:
De leden zijn gehouden aan de reglementen, rechten en verplichtingen:

 • van de Befos en Nelos
 • van het stedelijk zwembad tijdens de trainingen.

ARTIKEL 3:
Nieuwe leden hebben recht op maximaal 2 proeflessen alvorens zij zich verplichten van hun kant tot toetreding tot de
vereniging. Zij kunnen als lid geaccepteerd worden:

 1. indien zij voldoen aan artikel 5 van de statuten
 2. indien, ingeval zij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, de schriftelijke ouderlijke of voogdelijke toelating
  is verkregen.

ARTIKEL 4:
Elk duikend lid is verplicht jaarlijks een medisch onderzoek te ondergaan. De nodige formulieren zijn te bekomen op
het secretariaat en dienen volledig conform ingevuld, terugbezorgd te worden op het secretariaat. Leden, die niet tijdig
zorgen voor hun medische keuring, worden geweigerd op alle zwembad- en duikactiviteiten binnen clubverband tot zij
zich in orde hebben gesteld.


ARTIKEL 5:
Elk lid heeft recht tot toegang tot vergaderingen van de Raad van Bestuur maar mag niet deelnemen aan de vergadering tenzij op vraag van de Raad van Bestuur. Indien met een bepaald onderwerp hun aanwezigheid niet gewenst is, kan hen
de toegang tot de vergadering ontzegd worden voor de duur van de behandeling van dit onderwerp.

ARTIKEL 6:
Plaats, tijdstip en agenda van vergaderingen van de Raad van Bestuur dienen tenminste 1 week tevoren op het
publicatiebord in het clublokaal bekend gemaakt te worden.

ARTIKEL 7:
De organisatie en structuur van de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur, daarbij gelet op de noodzakelijke
openheid van de besluitvorming daarbinnen, zal waar mogelijk onderstaande structuur dienen te weerspiegelen:
De Raad van Bestuur is gedacht te zijn opgebouwd uit 2 werksecties, te weten:

 

 1. een organisatorische, die volgende functies kan omvatten:
  1. secretaris
  2. penningmeester
  3. lokaalverantwoordelijke
  4. public relations verantwoordelijke
  5. verantwoordelijke voor het clubblad
  6. ...
 2. een ter zake van de duiksport, die volgende functies kan omvatten:
  1. duikverantwoordelijke
  2. materiaalverantwoordelijk
  3.  . . .


De secties kunnen separaat vergaderen, zich eventueel doen bijstaan door andere leden ter zake van de onder hun
verantwoordelijkheid ressorterende activiteiten, waarbij echter wordt aangemerkt dat de bekrachtiging van eventuele
besluiten aan de Raad van Bestuur is voorbehouden. Zij kan dit doen door goedkeuring van de notulen van de
sectievergadering.


De Raad van Bestuur zelf wordt gevormd door de beide secties, die functioneren onder een voorzitter en is aangevuld
met de ledencommissarissen. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen volgens artikel 17-18 en 19 van de
statuten.
De ledencommissarissen worden gekozen onder de leden voor een periode van maximaal 1 jaar.
Kandidaat-ledencommissarissen dienen hun kandidatuur ten laatste 1 week voor de Algemene Vergadering aan de
voorzitter schriftelijk over te maken.
De functie van de ledencommissarissen is vooral bedoeld de openheid van de besluitvorming binnen de Raad van
Bestuur te garanderen en zijn taak zal bestaan het expliciet dienen van het specifieke belang van de clubleden.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 8:
Materiaal dat eigendom is van de vereniging. Gebruik van clubmateriaal is slechts toegestaan aan clubleden en slechts
na toestemming van de materiaalverantwoordelijke. Een financiële vergoeding voor het gebruik kan worden geëist. Het
vullen van clubflessen mag enkel gebeuren daar, waar de materiaalverantwoordelijke zulks toestaat. De flessen mogen
nooit met andere mengsels worden gevuld dan met lucht.
Na elke duik dient het geleende duikmateriaal in goede staat te worden ingeleverd.
Alle beschadigingen dienen gemeld te worden bij de materiaalverantwoordelijke.
De gebruikers van het clubmateriaal zijn verplicht:

 • de ontspanners na gebruik te spoelen met zuiver water
 • de toestellen van de buitenzijde te reinigen, de flessen met aangespannen sangels / backpacks en getrokken
  reserve op de plaats van de lege flessen te zetten.
 • de reddingsvesten gespoeld en gedeeltelijk opgeblazen weg te hangen.

De gebruiker van het clubmateriaal is verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van het materiaal. Vrijstelling
van vergoeding van de schade kan eventueel verkregen worden indien de Raad van Bestuur na grondige informatie
omtrent de omstandigheden, waaronder het verlies of de beschadiging ontstaan is, daartoe besluit.
Aanvullend hierop dient met zich ook te houden aan het "Aanvullend Materiaalreglement"

ARTIKEL 9:
Men moet steeds duiken volgens de Befos-Nelos regels, beschreven in hun veiligheidsreglement. Het is de leden strikt
verboden alleen te duiken. Duiken is alleen toegestaan indien bij de duikplaats een normobar zuurstofapparaat met
bijbehorende apotheek aanwezig is. Deze worden door de vereniging ter beschikking gesteld en dienen op elke
duikuitstap te worden meegenomen. De bediening ervan dient bij voorkeur te geschieden door houders van het brevet
"Duiker-Hulpverlener". Bij elk gebruik van het zuurstofapparaat moet het bijgevoegd formulier ingevuld worden en zo
vlug mogelijk aan de duiksectie overgemaakt worden.Alle duiken buiten het zwembad dienen in het logboek te worden
ingeschreven.
Bij clubuitstappen houdt dient de verantwoordelijke schriftelijk bij te houden :

 • de namen van de duikgroepen
 • datum en tijdstip van te water gaan
 • duur van de duik en de diepte
 • eerste en/of tweede duik
 • eventuele complicaties


Ongevallen samenhangend met het duiken dienen zo snel mogelijk aan de duikverantwoordelijke en secretaris gemeld
te worden welke op hun beurt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uit brengen.

ARTIKEL 10:
De Raad van Bestuur is gerechtigd in geval van overtreding van de verplichtingen, voortspruitend uit het reglement van
inwendige orde of de statuten, sancties te treffen welke in extremo het uitsluiten uit de vereniging zonder terugbetaling
van het lidgeld kan inhouden. Een uitsluiting is alleen mogelijk door de Algemene Vergadering met een meerderheid
van twee/derde der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
De Raad van Bestuur is daarbij gehouden tevoren het betrokken lid of leden te horen en in haar oordeel de wetgeving in
acht te nemen.

ARTIKEL 11:
Ieder lid dient in het bezit gesteld te zijn van een reglement van inwendige orde terwijl een exemplaar in het clublokaal
ter inzage aanwezig dient te zijn.

ARTIKEL 12:
Dit reglement treedt in voege nadit dit verstuurd is per mail naar alle leden en vervangt alle eerder uitgegeven reglementen van inwendige orde.

De Raad van Bestuur

0
Nieuw lid inschrijven
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.