0
Nieuw lid inschrijven
Vul dit forumilier in om lid te worden van Amfibie

Aansluiten bij duikschool amfibie of initiatie duik

Heb je ooit al een duikbrevet behaald in binnen- of buitenland en ben je op zoek naar een toffe club waar je je sport kan beoefenen met een professionele omkadering?

Dan ben je bij amfibie aan juiste adres! 


Afhankelijk van het brevet dat je al hebt kunnen wij samen met NELOS bekijken met welk niveau jouw brevet in het CMAS-brevettensysteem overeenkomt.

Je kan je brevet dan laten inschalen of je kan met ons meeduiken met je huidige brevet en het volgende CMAS-brevet bij ons behalen.

 

Na aanmelding krijg je van ons een factuur met het correcte bedrag, het kan zijn dat je nog recht hebt op de famillie korting.

 

Per extra aangesloten gezinslid krijg je immers nog 15 euro korting.

 

145 Duikend lid
Je wenst lid te worden van Amfibie en mee te doen met de trainingen en open water duiken
Voeg toe
selected (aanpassen)
90 2e lid
Kies "2e lid" ENKEL maar als je reeds lid bent in een andere NELOS club ! Indien je als 2e van een familie je wenst aan te melden ( Zoon / Dochter / Vader / Moeder / Partner) kies dan voor duikend lid.
Voeg toe
selected (aanpassen)
125 Zwemmend Lid
Wens je enkel in het zwembad trainingen te doen of vrij te komen zwemmen, dat kan.
Voeg toe
selected (aanpassen)
25 Erelid lid
Wil je ons steunen door lid te zijn van onze club, kies dan deze optie.
Voeg toe
selected (aanpassen)
0
Nieuw lid inschrijven

Goedkeuring club reglement

Gelieve dit reglement aandachtig te lezen, onderaan moet u aangeven dat u akkoord bent.

ARTIKEL 1:

De leden van de "Duikschool Amfibie" zijn op grond van artikel 5 van de statuten gehouden de in het reglement van
inwendige orde opgenomen rechten en verplichtingen na te leven.

ARTIKEL 2:
De leden zijn gehouden aan de reglementen, rechten en verplichtingen:

 • van de Befos en Nelos
 • van het stedelijk zwembad tijdens de trainingen.

ARTIKEL 3:
Nieuwe leden hebben recht op maximaal 2 proeflessen alvorens zij zich verplichten van hun kant tot toetreding tot de
vereniging. Zij kunnen als lid geaccepteerd worden:

 1. indien zij voldoen aan artikel 5 van de statuten
 2. indien, ingeval zij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, de schriftelijke ouderlijke of voogdelijke toelating
  is verkregen.

ARTIKEL 4:
Elk duikend lid is verplicht jaarlijks een medisch onderzoek te ondergaan. De nodige formulieren zijn te bekomen op
het secretariaat en dienen volledig conform ingevuld, terugbezorgd te worden op het secretariaat. Leden, die niet tijdig
zorgen voor hun medische keuring, worden geweigerd op alle zwembad- en duikactiviteiten binnen clubverband tot zij
zich in orde hebben gesteld.


ARTIKEL 5:
Elk lid heeft recht tot toegang tot vergaderingen van de Raad van Bestuur maar mag niet deelnemen aan de vergadering tenzij op vraag van de Raad van Bestuur. Indien met een bepaald onderwerp hun aanwezigheid niet gewenst is, kan hen
de toegang tot de vergadering ontzegd worden voor de duur van de behandeling van dit onderwerp.

ARTIKEL 6:
Plaats, tijdstip en agenda van vergaderingen van de Raad van Bestuur dienen tenminste 1 week tevoren op het
publicatiebord in het clublokaal bekend gemaakt te worden.

ARTIKEL 7:
De organisatie en structuur van de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur, daarbij gelet op de noodzakelijke
openheid van de besluitvorming daarbinnen, zal waar mogelijk onderstaande structuur dienen te weerspiegelen:
De Raad van Bestuur is gedacht te zijn opgebouwd uit 2 werksecties, te weten:

 

 1. een organisatorische, die volgende functies kan omvatten:
  1. secretaris
  2. penningmeester
  3. lokaalverantwoordelijke
  4. public relations verantwoordelijke
  5. verantwoordelijke voor het clubblad
  6. ...
 2. een ter zake van de duiksport, die volgende functies kan omvatten:
  1. duikverantwoordelijke
  2. materiaalverantwoordelijk
  3.  . . .


De secties kunnen separaat vergaderen, zich eventueel doen bijstaan door andere leden ter zake van de onder hun
verantwoordelijkheid ressorterende activiteiten, waarbij echter wordt aangemerkt dat de bekrachtiging van eventuele
besluiten aan de Raad van Bestuur is voorbehouden. Zij kan dit doen door goedkeuring van de notulen van de
sectievergadering.


De Raad van Bestuur zelf wordt gevormd door de beide secties, die functioneren onder een voorzitter en is aangevuld
met de ledencommissarissen. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen volgens artikel 17-18 en 19 van de
statuten.
De ledencommissarissen worden gekozen onder de leden voor een periode van maximaal 1 jaar.
Kandidaat-ledencommissarissen dienen hun kandidatuur ten laatste 1 week voor de Algemene Vergadering aan de
voorzitter schriftelijk over te maken.
De functie van de ledencommissarissen is vooral bedoeld de openheid van de besluitvorming binnen de Raad van
Bestuur te garanderen en zijn taak zal bestaan het expliciet dienen van het specifieke belang van de clubleden.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 8:
Materiaal dat eigendom is van de vereniging. Gebruik van clubmateriaal is slechts toegestaan aan clubleden en slechts
na toestemming van de materiaalverantwoordelijke. Een financiële vergoeding voor het gebruik kan worden geëist. Het
vullen van clubflessen mag enkel gebeuren daar, waar de materiaalverantwoordelijke zulks toestaat. De flessen mogen
nooit met andere mengsels worden gevuld dan met lucht.
Na elke duik dient het geleende duikmateriaal in goede staat te worden ingeleverd.
Alle beschadigingen dienen gemeld te worden bij de materiaalverantwoordelijke.
De gebruikers van het clubmateriaal zijn verplicht:

 • de ontspanners na gebruik te spoelen met zuiver water
 • de toestellen van de buitenzijde te reinigen, de flessen met aangespannen sangels / backpacks en getrokken
  reserve op de plaats van de lege flessen te zetten.
 • de reddingsvesten gespoeld en gedeeltelijk opgeblazen weg te hangen.

De gebruiker van het clubmateriaal is verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van het materiaal. Vrijstelling
van vergoeding van de schade kan eventueel verkregen worden indien de Raad van Bestuur na grondige informatie
omtrent de omstandigheden, waaronder het verlies of de beschadiging ontstaan is, daartoe besluit.
Aanvullend hierop dient met zich ook te houden aan het "Aanvullend Materiaalreglement"

ARTIKEL 9:
Men moet steeds duiken volgens de Befos-Nelos regels, beschreven in hun veiligheidsreglement. Het is de leden strikt
verboden alleen te duiken. Duiken is alleen toegestaan indien bij de duikplaats een normobar zuurstofapparaat met
bijbehorende apotheek aanwezig is. Deze worden door de vereniging ter beschikking gesteld en dienen op elke
duikuitstap te worden meegenomen. De bediening ervan dient bij voorkeur te geschieden door houders van het brevet
"Duiker-Hulpverlener". Bij elk gebruik van het zuurstofapparaat moet het bijgevoegd formulier ingevuld worden en zo
vlug mogelijk aan de duiksectie overgemaakt worden.Alle duiken buiten het zwembad dienen in het logboek te worden
ingeschreven.
Bij clubuitstappen houdt dient de verantwoordelijke schriftelijk bij te houden :

 • de namen van de duikgroepen
 • datum en tijdstip van te water gaan
 • duur van de duik en de diepte
 • eerste en/of tweede duik
 • eventuele complicaties


Ongevallen samenhangend met het duiken dienen zo snel mogelijk aan de duikverantwoordelijke en secretaris gemeld
te worden welke op hun beurt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uit brengen.

ARTIKEL 10:
De Raad van Bestuur is gerechtigd in geval van overtreding van de verplichtingen, voortspruitend uit het reglement van
inwendige orde of de statuten, sancties te treffen welke in extremo het uitsluiten uit de vereniging zonder terugbetaling
van het lidgeld kan inhouden. Een uitsluiting is alleen mogelijk door de Algemene Vergadering met een meerderheid
van twee/derde der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
De Raad van Bestuur is daarbij gehouden tevoren het betrokken lid of leden te horen en in haar oordeel de wetgeving in
acht te nemen.

ARTIKEL 11:
Ieder lid dient in het bezit gesteld te zijn van een reglement van inwendige orde terwijl een exemplaar in het clublokaal
ter inzage aanwezig dient te zijn.

ARTIKEL 12:
Dit reglement treedt in voege nadit dit verstuurd is per mail naar alle leden en vervangt alle eerder uitgegeven reglementen van inwendige orde.

De Raad van Bestuur

0
Nieuw lid inschrijven

Goedkeuring materiaal reglement

0
Nieuw lid inschrijven
Controleer onderstaande gegevens alvorens het formulier te verzenden.