0
Aansluitingsformulier Beveren Lions 2024

De indiener van dit formulier verklaart hierbij akkoord te gaan met statuten en reglementen van KBBSF VBSL en Beveren Lions en te handelen naar de letter en de geest van onderstaande documenten:

1. Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (13/07/2007)
2. Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (24/07/1996)
3. De algemene en de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolissen, afgesloten door de VBSL
4. Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.

Voor niet-EU leden: ik verbind me ertoe de geldende wetgeving in verband met mijn verblijf in België te respecteren.

In overeenstemming met de Belgische wet over de bescherming van het privéleven met betrekking tot de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, beschikt U steeds over het recht van inzage en verbetering van uw gegevens.

De privacyverklaring van Beveren Lions vindt U via deze link.

0
Aansluitingsformulier Beveren Lions 2024
Please verify the details below before submitting the form