0
Aanvraag tot aansluiting

Type lidmaatschap

Gegevens Lid

Aanvraag tot aansluiting

Betalingsinformatie

Verklaringen

Door indienen van dit aansluitingsdocument erken ik kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de VHV (Vlaamse Handbalvereniging vzw) en deze van Uilenspiegel HV vzw. Deze zijn te raadplegen op respectievelijk www.handbal.be en www.uilenspiegel.be

Een persoon mag zich, als lid, slechts bij één handballiga aansluiten gedurende dezelfde periode, ofwel bij de VHV ofwel bij de LFH (Ligue Francophone de Handball asbl). Het niet naleven van deze regel kan leiden tot sanctie(s). Een schriftelijke vervalsing houdt de nietigheid van het document in en leidt tot het verzoek tot schrapping van de schuldige.

In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ben ik geïnformeerd dat:

  • De gegevens, vermeld op dit aansluitingsdocument, in een bestand bedoeld voor intern gebruik, worden verwerkt door Uilenspiegel hv vzw en bij uitbreiding door de KBHB (Koninklijke Belgische Handbalbond vzw), de VHV en de LFH.
  • Mijn gegevens kunnen, behalve door middel van een schriftelijk bezwaar, doorgegeven worden aan organisaties die contractueel verbonden zijn met Uilenspiegel HV vzw, de VHV, LFH en KBHB
  • Ik heb het recht alle gegevens alle gegevens die over mij worden bewaard te consulteren en kan deze op elk moment laten rechtzetten.

Een sporter erkent door indienen van dit formulier dat zij/hij het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 mei 2012 met betrekking tot de preventie en strijd tegen doping volledig heeft begrepen en dat zij/hij het antidopingreglement van de VHV voor overtredingen van antidopingregels erkent. Alle tuchtrechtelijke procedures voor doping worden onherroepelijk aanvaard.

Verklaring beeld- en geluidsmateriaal: Ik aanvaard dat beeld- of geluidsmateriaal, waarop ik ben afgebeeld of beluisterd kan worden en die gemaakt zijn door of in opdracht van Uilenspiegel HV vzw, de VHV, KBHB of LFH, door deze partijen mag gebruikt en gepubliceerd worden in kader van hun werking.

Vragen of bemerkingen? Stuur een mail naar bestuur.uilenspiegel@gmail.com