0
Gebruiker aanmaken in twizzit

Via onderstaand formulier dient u de gegevens van uw zoon/dochter door te geven, alsook de inschrijvingsvoorwaarden te aanvaarden.

Gegevens Cursist

Gegevens Ouders

inschrijvingsvoorwaarden

Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Na ontvangst van dit vervolledigde inschrijvingsformulier en het cursusgeld is de inschrijving definitief. Het annuleren van de inschrijving geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. Ziekte tijdens de cursus evenmin.

 

Het invullen van dit inschrijvingsformulier wordt beschouwd als de verklaring omtrent de medische geschiktheid van de deelnemer aan het zeilkamp en de daarmee samenhangende activiteiten. De deelnemer is bovendien in staat om zelfstandig in het water te springen en kan zonder onderbreking 50 meter zwemmen.  Indien blijkt dat de deelnemer niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden is dit een reden om de deelname aan het zeilkamp stop te zetten zonder enig recht van teruggave van het cursusgeld.

 

Monitoren zijn, met het oog op een gepaste opleiding en de veiligheid van de deelnemer, in overleg met de weekverantwoordelijke bevoegd tot de beoordeling van de fysische en motorische bekwaamheid tot deelname aan het zeilkamp. Bijgevolg kan beslist worden deelname aan het zeilkamp stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen nieuwe of bijkomende kosten mee.

 

Ondergetekende ontslaat het Bestuur en de inrichters van VVW Galgenweel vzw van alle verantwoordelijkheid en verklaart hierbij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (bijv. Familiale Verzekering) onderschreven te hebben die het beoefenen van de zeilsport en daarmee samenhangende activiteiten dekt. 

 

Indien een deelnemer tijdens de dag enige medicatie nodig heeft, zal men vóór aanvang van het zeilkamp, de weekverantwoordelijke hierover uitdrukkelijk informeren. Dergelijke informatie wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.

 

Deelnemers worden tijdens zeilkampen verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Deelnemers aan trainingen/wedstrijden moeten lid zijn van VVW Galgenweel vzw, waardoor ze verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen. Bij een eventueel ongeval zal een attest worden ingevuld en meegegeven door de weekverantwoordelijke van VVW Galgenweel. Het is nadien de verantwoordelijkheid van de ouders/cursist om dit verder in te vullen en samen met de nodige papieren tijdig op te sturen naar de verzekering.

 

Tijdens zeilkampen worden heel wat foto’s getrokken, deze worden nadien op de website geplaatst. Groepsfoto’s en overzichtsfoto’s kunnen gebruikt worden voor promotie van VVW Galgenweel, deze worden voor geen andere doeleinde gebruikt en zeker niet doorgegeven aan derden. Bij inschrijving gaat u hiermee akkoord.